O nas


ZARZAD

JAROSLAW ADAMIEC - prezes

PRZEMYSLAW SIWIEC - wiceprezes

RYSZARD KORCZYK - sekretarz

 


STATUT STOWARZYSZENIARozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Brzeszczańskie Stowarzyszenie Sportowe „GOL”, w dalszej części statutu zwane „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, zm. DZ. U. Z 1990 r. Nr 14, poz. 86, z 1996 r. Nr 27, poz. 118 ) i postanowień statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest zawiązane dla krzewienia idei sportu, kultury i turystyki oraz szeroko pojętego rozwoju osobowego i fizycznego ludzi w każdym wieku. Jego członkowie swoją działalność opierają na pracy społecznej.

§ 3

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 68, a terenem jego działania jest obszar całego kraju.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji krajowych i międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeśli to nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 6

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikami mogą być również członkowie stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i środki

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Organizacja rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłkarskiej i innych imprez o charakterze sportowym, turystycznym i kulturalno-rozrywkowym;

2.Krzewienie kultury wśród dorosłych, młodzieży i dzieci na terenie całego kraju.

3.Uczestniczenie w imprezach sportowych o charakterze lokalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swe cele wszystkimi dostępnymi środkami na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności przez:

1.Organizowanie Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, turniejów piłkarskich, festynów i innych imprez sportowych i turystycznych;

2.Propagowanie rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki;

3.Współpracę z samorządem lokalnym, klubami sportowymi, szkołami oraz organizacjami społecznymi;

4.Pozyskiwanie darczyńców i sponsorów do działalności statutowej;

5.Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej;

6.Koordynowanie działań swych członków, udzielanie im pomocy organizacyjnej, programowej a także w miarę możliwości finansowej,

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków honorowych, członków wspierających.

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2.Członkami mogą być także małoletni:

1)od 16 do 18 lat - mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w skład Zarządu Stowarzyszenia mogą wejść wyłącznie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2)poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

3.Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie pisemnej deklaracji składanej przez przystępującego na członka Stowarzyszenia po wpłaceniu składki członkowskiej.

4.Przyjęcia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu, większością głosów, powiadamiając o tym składającego deklarację.

5.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe jest przyznawane przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

6.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

7.Członkostwo Stowarzyszenia wygasa z chwilą powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

8.Zarząd Stowarzyszenia może pozbawić członka Stowarzyszenia członkostwa w głosowaniu większością głosów członków Zarządu, jeśli członek nie uczestniczy bez usprawiedliwienia w pracach Stowarzyszenia, nie uiszcza składek lub jego postawy nie można pogodzić z zasadami członkostwa.

9.Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 10 dni od doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

2.Udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz używać godła i barw Stowarzyszenia.

3.Zgłaszać wnioski, co do działalności Stowarzyszenia.

4.Korzystać z obiektów, urządzeń i pomieszczeń Stowarzyszenia.

5.Otrzymać od władz Stowarzyszenia pomoc w zakresie realizacji jego statutowych działań.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1.Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

2.Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

4.Regularnego opłacania składek

5.Godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

§ 13

1.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia z głosem doradczym, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

2.Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

1.Władzami Stowarzyszenia są:

1)Walne Zebranie Członków;

2)Zarząd;

3)Komisja Rewizyjna.

§ 15

1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.Uchwały odpowiednich władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków do głosowania. W drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 17

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi z głosem doradczym oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

3.O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 18

1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się, co 1 rok, a sprawozdawczo – wyborcze, co 4 lata.

3.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w dowolnym terminie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

1)Z własnej inicjatywy,

2)Na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)Na wniosek 1/3 ogółu członków.

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku lub podjęcia uchwały.

7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

2.Uchwalenie statutu i jego zmian.

3.Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia.

4.Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5.Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia.

6.Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

7.Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.

8.Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

9.Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

10.Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

11.Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 20

1.Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Wlanego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków,

2.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków. Członkami Zarządu są: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz.

3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1.Realizacja celów oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

2.Określenie szczegółowych kierunków działania.

3.Ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia.

4.Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.

5.Uchwalanie regulaminów przewidzianych do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

6.Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego nieprzekraczającego wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

7.Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa.

8.Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.

9.Powoływanie komisji, zespołów, sekcji i określanie ich zadań.

10.Ustalanie wysokości składek członkowskich.

11.Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

12.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

13.Wnioskowanie do walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

14.Składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 22

1.W skład komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarz.

2.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2)Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,

4)Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

5)Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6)Prawo złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 23

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.


Rozdział V

Nagrody i kary

§ 24

1.Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 25

1.W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarządowi przysługuje prawo wymierzania członkowi Stowarzyszenia następujących kar:

1)Upomnienie,

2)Nagany,

3)Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres 12 miesięcy,

4)Wykluczenie z członków Stowarzyszenia.

2.Zasady i tryb udzielania kar określa szczegółowy regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

3.Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka Stowarzyszenia przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o udzieleniu kary.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 26

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie.

2.Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

3.Dotacje.

4.Darowizny, zapisy i spadki.

5.Inne wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 28

1.Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i v-ce prezesa.


Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

5.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie maja odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VIII

Przepisy przejściowe

§ 30

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

§ 31

1.Za dostateczny tryb zawiadamiający członków Stowarzyszenia uważa się ogłoszenie wiadomości na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Stowarzyszenia.

2.W uzasadnionych przypadkach Zarząd może postanowić o innym trybie zawiadomienia członków.

Brzeszcze, dnia 20.03.2012 r.